BAN GIÁM ĐỐC

20/12/2019 03:00 PM


LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

 

- Ông Nguyễn Văn Huấn    Giám đốc   

- Ông Phạm Văn Tâm   Phó Giám đốc

- Ông Võ Văn Thảo   Phó Giám đốc

- Ông Lê Tiến Lợi   Phó Giám đốc

1.Giám đốc Nguyễn Văn Huấn

 1. Phụ trách chung, quản lý điều hành theo chế độ Thủ trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh Tây Ninh;
 2. Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Kế hoạch
 • Tài chính; Thanh tra kiểm tra; Xây dựng cơ bản; Thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Tuyên truyền;
 1. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
  • Phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng; Thanh tra kiểm tra;
  • Bảo hiểm xã hội các huyện: Bến Cầu, Trảng Bàng;
 2. Xử lý văn bản đi và đến; ký và ban hành các văn bản mang tính pháp quy của Ngành;
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công;
 4. Sinh hoạt với Phòng Tổ chức cán bộ.

2.Phó Giám đốc Phạm Văn Tâm

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác: Thu; Truyền thông và phát triển đối tượng; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 1. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
  • Phòng nghiệp vụ: Quản lý thu, Truyền thông và phát triển đối tượng;
  • Bảo hiểm xã hội các huyện: Châu Thành, Gò Dầu;
 2. Ký và ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 3. Sinh hoạt với Phòng Quản lý thu.

3.Phó Giám đốc Võ Văn Thảo

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác: Giám định Bảo hiểm y tế; Công nghệ thông tin; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
  • Phòng nghiệp vụ: Giám định BHYT, Công nghệ thông tin;
  • Bảo hiểm xã hội các huyện: Tân Biên, Dương Minh Châu;
 3. Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ BHXH tỉnh;
 4. Ký và ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 5. Sinh hoạt với Phòng Giám định BHYT.

4.Phó Giám đốc Lê Tiến Lợi

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác: Cấp sổ, thẻ; Chế độ BHXH; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
  • Phòng nghiệp vụ: Cấp sổ, thẻ; Chế độ BHXH;
  • Bảo hiểm xã hội các huyện: Tân Châu, Hòa Thành;
 3. Ký và ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 4. Sinh hoạt với Phòng Chế độ BHXH.

 

BHXH Tây Ninh