• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trương Thị Kim Oanh, Phường 3, TP Tây Ninh
Email:
acb@gmail.com
Ngày gửi:
03/03/2020
Lĩnh vực:
hưu trí - tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên nghỉ hưu, nghe nói Nhà nước có quy định chế độ trợ cấp theo thâm niên, đề nghị Bảo hiểm xã hội cho biết cụ thể điều kiện để được hưởng và mức hưởng như thế nào?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Tây Ninh
Ngày trả lời:
03/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

   Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, có hiệu lực từ ngày 15/3/2020 quy định:

  - Về điều kiện hưởng:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này, để được hưởng trợ cấp, nhà giáo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1-  Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

2-  Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

3- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

  • Về mức trợ cấp:
  1. Mức trợ cấp một lần được tính như sau:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

a) Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.

Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

2- Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được./.

BHXH tỉnh Tây Ninh