• HỎI ĐÁP
Người gửi:
một số doanh nghiệp
Email:
abc@gmail.com
Ngày gửi:
17/04/2020
Lĩnh vực:
bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Theo Luật BHXH, việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc đối với trường hợp Doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn được thực hiện như thế nào? có thể cho biết quy định cụ thể về vấn đề này?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Tây Ninh
Ngày trả lời:
17/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Điều 88 Luật BHXH quy định: Trong trường hợp DN gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động (NLĐ) và DN không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

Theo Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc tại Điều 88 của Luật BHXH được quy định như sau:

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

DN thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, DN vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

DN và NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt HĐLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian tạm dừng đóng.

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, DN và NLĐ tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

4. Cơ quan BHXH giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với NLĐ và DN đảm bảo điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng DN có văn bản đề nghị.

Theo Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số LĐ thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại quy định tại Khoản 2 Điều này.

Lưu ý: Hiện nay, đối với các DN bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính địa phương hướng dẫn DN lập hồ sơ và xác định các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết (theo hướng dẫn của Công văn Số 797 /LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2020 của Bộ Lao động)