Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT đến với người dân

29/04/2020 08:40 AM


     Công tác thông tin tuyên truyền hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến đông đảo nhân dân và người lao động. Nếu công tác thông tin tuyên truyền không hiệu quả, chế độ, chính sách BHXH, BHYT sẽ khó đến được với người dân trong tỉnh. Việc nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH.

      Vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh ký kế hoạch Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2020 với Hội  Nông Dân, HLH Phụ Nữ, UBMTTQVN và UBND Xã, phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh.       Qua đó tuyên truyền một cách sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và trước hết tập trung nâng cao nhận thức của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của các quy định trong Luật…Đồng thời phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHYT; lợi ích của BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế.

        Xác định một cách đầy đủ hơn vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT. Sự phối hợp chặt chẽ có nội dung, kế hoạch, có chương trình hành động thiết thực sẽ tác động tốt đối với nhân dân trong nhận thức cũng như trong việc chủ động tham gia các loại hình BHXH, BHYT theo Luật định.

Ngọc Quân