Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH

26/08/2020 07:57 AM


    Khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và những giấy tờ khác mà doanh nghiệp đã giữ lại của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chậm trễ, thậm chí là không trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Phối hợp xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động

 Doanh nghiệp buộc phải chốt sổ BHXH cho người lao động

   Sổ BHXH là minh chứng ghi lại toàn bộ quá trình đóng BHXH của người lao động, chính vì thế khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động cần xác nhận sổ BHXH cho người lao động để cơ quan BHXH có thể ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm của người lao động.

   Theo quy định tại khoản 3, Điều 47 Bộ luật Lao động 2012: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Đồng thời, khoản 3 Điều 48 Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1-1-2021 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm: Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

   Theo khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 nêu rõ: Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật;

   Do đó, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng với họ (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản không thể tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động).

  Hồ sơ, hình thực nộp xác nhận sổ BHXH

  Hồ sơ cần chuẩn bị để báo giảm lao động, Doanh nghiệp chỉ cần gửi Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS) tới cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp tham gia.

   Doanh nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ qua bưu điện, nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH mà công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ điện tử. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, khi xác nhận xong, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi trả lại sổ BHXH và tờ rời sổ (nếu có) cho người lao động hoặc doanh nghiệp..

   Xử phạt trường hợp không chốt sổ BHXH cho người lao động

  Không chốt sổ BHXH cho người lao động khi người lao động nghỉ việc hoặc có yêu cầu chốt sổ để phục vụ cho việc làm hồ sơ giấy tờ hưởng các chế độ BHXH khác doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định.

   Qua đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khoản 1, Điều 11 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Ngoài ra, theo khoản 4, Điều 40 Nghị định này, người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định còn bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động và tối đa không quá 75 triệu đồng…

   Bên cạnh đó, Pháp luật cũng quy định rõ tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 47, Bộ luật lao động 2012 và căn cứ vào Khoản 8, Điều 1, Nghị Định 148/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2018 thời gian giải quyết như sau: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có thể kéo dài việc thanh toán nhưng không được quá 30 ngày; người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Trường hợp người sử dụng lao động, doanh nghiệp cố tình không thực hiện trách nhiệm này thì người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thị nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.

phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng