Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

11/09/2020 07:51 AM


Ngày 04.9.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Cụ thể, tại Quyết định 1372/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường

Trong cùng ngày, Thủ tướng cũng ký Quyết định 1373/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Theo Điều 10 tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04.8.2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 20.9.2020: Hội đồng quản lý BHXH giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý BHXH có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm về thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT để bảo đảm an toàn quỹ BHXH, BHTN, BHYT…

Tuấn Thanh