Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (47)
Trích yếu: 826 /QĐ-BHXH - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 515/QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2192 /QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2153/QĐ-BYT - Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày có hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1823 /KH-BHXH - Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 746 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1584 /KH-BHXH - KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày có hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3951/VPCP-KSTT - V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hổ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực