Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (59)
Trích yếu: 88 /2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1289/BHXH-QLT - V/v tạm dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1208 /BHXH-QLT - V/v Thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 13/2020/TT-BYT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
22/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 826 /QĐ-BHXH - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 515/QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2192 /QĐ-BHXH - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2153/QĐ-BYT - Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày có hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực