Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (59)
Trích yếu: 1823 /KH-BHXH - Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 746 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1584 /KH-BHXH - KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày có hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3951/VPCP-KSTT - V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hổ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 15/2020/QĐ-TTg - Quy định về việc thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 01/06/2020
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vão quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1391 /BHXH-BT - V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1443 /LĐTBXH-BHXH - V/v cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực