Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (59)
Trích yếu: 1398/LĐTBXH-ATLĐ - V/v điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong số bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 668 /KH-BHXH - Rà soát người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 283 /QĐ-BHXH - Về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1325 /LĐTBXH-BHXH - V/v phương thức đóng bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1219 /BHXH-CSYT - V/v Thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1164 /BHXH-CSXH - V/v thực hiện Công văn số 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 38/2020/NĐ-CP - Nghị Định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 663/SLĐTBXH-VL - V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực