Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (59)
Trích yếu: 1839/TB-BHXH - Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây ninh
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1747/QĐ-TTg - Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 27/2019/TT-BYT - Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 14/2019/TT-BLĐTBXH - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn
Ngày ban hành:
16/09/2019
Ngày có hiệu lực:
15/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 12/2019/TT-BNV - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4905/QĐ-BYT - Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược ) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế
Ngày ban hành:
21/10/2019
Ngày có hiệu lực:
21/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1300/QĐ-BHXH - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016
Ngày ban hành:
04/10/2019
Ngày có hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1291/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày có hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực