Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (59)
Trích yếu: 2731 /BHXH-CSYT - V/v thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT
Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày có hiệu lực:
27/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1952 /UBND-KTTC - V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán chi KCB BHYT 05 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
20/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 89/2020/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2553 /BHXH-BT - V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2063 /SGDĐT - GDTrH - V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
Ngày ban hành:
17/08/2020
Ngày có hiệu lực:
17/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2089 /VBHN - BHXH - Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2643 /BHXH-TT - V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH,BHYT
Ngày ban hành:
19/08/2020
Ngày có hiệu lực:
19/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1040 /QĐ-BHXH - Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày có hiệu lực:
18/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực